J-doradic menu
เรียนรู้คำศัพท์ในโรงงาน บทที่ 1 พบกับคำศัพท์แปลกๆใหม่ที่ใช้ในโรงงาน และ ความรู้ต่างๆมากมาย ภายในโรงงาน เหมาะสำหรับล่ามใหม่ๆ และ ผู้ที่ต้องการศึกษาความรู้ทางด้านโรงงานเพิ่มเติมเป็นอย่างมาก
หมวด : เรียนภาษาญี่ปุ่น , อัพเดทวันที่ : 2008-07-05 11:14:25
Bookmark and Share

เรียนรู้คำศัพท์ในโรงงาน บทที่ 1

 

社内不良</font>(しゃないふりょう)の</span>集計(しゅうけい)、クレームの</span>集計(しゅうけい)

意味</font>(いみ</rt>)การสรุปรวบรวมข้อมูล NG. ภายในของโรงงาน, การสรุปรวบรวมข้อมูลการเคลม

解釈(かいしゃく</rt>) :

การผลิตสินค้าต่าง ๆ ภายในโรงงาน แน่นอนว่าย่อมต้องมีการเกิดของเสียขึ้น ซึ่งของเสียเหล่านี้จะเกิดได้จากปัจจัยหลักคือ 4M (Man คน, Machine เครื่องจักร</span>, Material วัตถุดิบ, Method วิธีการ)

 

工場</font>(こうじょう)での</span>物作(ものづく</rt>)(じょう)では</span>不良</span>(ふりょう)出</span>(で</rt>)るのは</span>当然</span>(とうぜん)のことだが、その</span>不良</span>(ふりょう)発生(はっせい)させる要素(ようそ)としては4Mがあります。(Man 人</span>(ひと</rt>), Machine 機械</span>(きかい), Material 材料(ざいりょう), Method 方法(ほうほう))

 

อันที่จริงแล้ว NG. จะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ก็คือ 社内不良</font>(しゃないふりょう) กับ 外部流出不良</span>(がいぶりゅうしゅつふりょう) ความหมายก็คือ ของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการผลิต, การจัดเก็บสต๊อกสินค้าสำเร็จ หรือในระหว่างขั้นตอนการขนส่ง แต่สามารถค้นเจอและสกันกั้นได้ก่อนที่สินค้าไปถึงมือลูกค้า</span> ส่วนอีกอันหมายถึง ของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ แต่ไม่ถูกค้นพบ จนหลุดรอดไปถึงยังลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้เคลมสินค้าดังกล่าว ภาษาญี่ปุ่นก็คือคำว่า クレーム นั่นเอง

 

つまり、不良</font>(ふりょう)は</span>大</span>(おお)きく</span>(ふた)つに</span>(わ</rt>)けられています。それは</span>社内不良</span>(しゃないふりょう)と</span>外部流出不良</span>(がいぶりゅうしゅつふりょう)です。前者(ぜんしゃ)は</span>製造工程内(せいぞうこうていない)完成品(かんせいひん)の</span>保管</span>(ほかん)運送(うんそう)の</span>過程(かてい)などで</span>不良</span>(ふりょう)発生(はっせい)し、お客</span>(きゃく</rt>)さんのところへ</span>()く</span>(まえ)に</span>発見(はっけん)され、差</span>()止</span>(と</rt>)められたわけです。それに</span>対</span>(たい)して、後者(こうしゃ)はお客</span>(きゃく</rt>)さんのところまでの</span>過程(かてい)で</span>不良</span>(ふりょう)が発生したが、発見(はっけん)されないで、そのまま</span>流出</span>(りゅうしゅつ</rt>)してしまってお客</span>(きゃく</rt>)さんにクレームされたのです。

 

สำหรับการเกิดของเสียนั้นส่งผลกระทบต่าง ๆ มากมาย เช่น

 

不良</font>(ふりょう)による影響</span>(えいきょう)は</span>色々(いろいろ)ありますが。(たと</rt>)えば。

 

ทางด้านของ Cost ในที่นี้หมายถึงต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ลูกค้าต้องการสินค้าจำนวน 1,000 ชิ้น แต่การผลิตของเราผลิตแล้วเกิด NG. แทนที่จะผลิตเพียงแค่ 1,000 ชิ้นจบ ก็ต้องผลิตมากขึ้นอาจจะต้องผลิตถึง 2,000 ชิ้น เนื่องจากมีของเสียที่ไม่สามารถให้เป็นสินค้าส่งไปยังลูกค้าได้เกิดขึ้น ทำให้สินค้าที่ส่งให้ลูกค้าจำนวน 1,000 ชิ้นนั้น มาจากการผลิตที่เป็นจำนวนถึง 2,000 ชิ้น ทำให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้นนั่นเอง

 

コスト(こすと</rt>)の</span>面</span>(めん)についてはこの</span>場合(ばあい)は</span>製造(せいぞう)コスト(こすと</rt>)のことだが、簡単(かんたん)に</span>説明</span>(せつめい)すれば、もしお客</span>(きゃく</rt>)さんが1,000()の</span>製品(せいひん)がほしいとすると、実際(じっさい)に</span>物</span>(もの</rt>)(つく</rt>)(とき)に</span>不良</span>(ふりょう)発生(はっせい)してしまって</span>(て</rt>)1,000()(つく</rt>)って</span>()むところを、2,000()までとか(つく</rt>)らなければならないことになるかもしれない()それで、そのお客</span>(きゃく</rt>)さんに</span>(おさ)める1,000()の</span>製品(せいひん)には</span>2,000()の</span>生産分(せいさんぶん)入</span>(はい)っているので、コストがアップしてしまったのです。

 

ทางด้านของ Delivery ในที่นี้หมายถึงการส่งมอบ การเกิด NG. ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการส่งมอบ อธิบายง่าย ๆ จากตัวอย่างในเรื่อง Cost นะครับ ก็คือ การผลิตจากที่จริง ๆ แล้วเราผลิตแค่เพียง 1,000 ชิ้น ก็ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้แล้ว แต่กลับต้องผลิตถึง 2,000 ชิ้น ถึงจะส่งมอบได้ ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการผลิต (Production Lead-time) ก็ย่อมใช้มากขึ้นกว่าเดิม

 

次</font>(つぎ</rt>)は</span>納入又</span>(のうにゅうまた)は</span>出荷</span>(しゅっか)の</span>納期(のうき)についてですが。不良</span>(ふりょう)は</span>一体(いったい)どんな</span>風</span>(ふう)に</span>関係(かんけい)しているのでしょう。ここはさっきの</span>コスト(こすと</rt>)の</span>事例(じれい)で</span>説明</span>(せつめい)しますが、お客</span>(きゃく</rt>)さんが必要(ひつよう)な量の</span>1,000()だけ(つく</rt>)れば</span>良</span>()いのに、2,000()まで</span>(つく</rt>)らなければならないということだから、物</span>(もの</rt>)(つく</rt>)るのにかかる時間(じかん)製造(せいぞう)L/T)がもっと</span>長</span>(なが)くなります。

 

ดังนั้นแล้วในการควบคุมการเกิด NG. จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลทำสถิติการเกิดของเสียทั้งภายใน และที่หลุดรอดไปยังลูกค้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงแต่ละกระบวนการเพื่อให้ของเสียมีจำนวนเป็น ศูนย์ หรือ “Zero defect”

 

      そういうことで、不良発生管理(ふりょうはっせいかんり)の</span>為</span>(ため)には</span>社内不良及</span>(しゃないふりょうおよ)び</span>外部流出不良</span>(がいぶりゅうしゅつふりょう)の</span>集計(しゅうけい)をして「不良</span>(ふりょう)がゼロ」になるよう徹底的(てっていてき)に</span>各過程(かくかてい)の</span>改善活動(かいぜんかつどう)実施</span>(じっし)していかなければなりません。

 

不良</font>(ふりょう)の</span>事例写真(じれいじゃしん)

 

 

 

 

  

 

 อันนี้คือตัวอย่างของสินค้าที่เป็นของดีและของเสียนะครับ ปัญหาของเคสนี้ก็คือเรื่องสีแถบของสายไฟ (รูปบน)ทางด้านซ้ายจะเป็นของดี สังเกตุดูจะเห็นว่าในสายไฟทั้ง 3 แกน หนึ่งแกนจะต้องมีเส้นสีแดงเพื่อบ่งบอกแกนของสายไฟที่เห็นได้ชัดเจน ส่วนทางด้านขวาจะเป็นที่มีปัญหาคือเส้นสีแดงที่บ่งบอกแกนสายไฟมองไม่ค่อยเห็น

 

ส่วนรูปล่างจะเป็นรูปหน้าตัดของสายไฟดังกล่าว จะเห็นได้สินค้าที่ดีจะในเนื้อฉนวนจะมีแถบสีแดงอยู่หนากว่า สายไฟที่มีปัญหา

 

          これは</span>良品(りょうひん)と</span>不良品(ふりょうひん)のサンプルの</span>写真(しゃしん)ですが。これの</span>不良</span>(ふりょう)の</span>問題点</span>(もんだいてん)は</span>電線(でんせん)ののストライプの</span>色</span>(いろ)です。(うえ)の</span>写真(しゃしん)では</span>左側</span>(ひだりがわ</rt>)は</span>良品(りょうひん)のサンプルです。よく</span>(み</rt>)たら、良品(りょうひん)としては</span>3本</span>(ほん)の</span>素線(そせん)の</span>中</span>(なか)本</span>(ぽん)は</span>素線表示(そせんひょうじ)の</span>為</span>(ため)にはっきりとした赤</span>(あか)のストライプが入</span>(はい)っています。一方</span>(いっぽう)右側</span>(みぎがわ</rt>)は</span>不合格品(ふごうかくしな</rt>)のサンプルですが、その</span>赤</span>(あか)のストライプが(うす)れています。

          (した)の</span>写真(しゃしん)はこの</span>製品(せいひん)の</span>断面写真(だんめんじゃしん)です。良品(りょうひん)は</span>不合格品(ふごうかくしな</rt>)のより絶縁体(ぜつえんたい)の</span>中</span>(なか)にストライプの</span>色</span>(いろ)(あつ</rt>)く</span>入</span>(はい)っている。

 

関連単語(かんれんたんご)の</span>意味</span>(いみ</rt>)

・</font>社内不良</font>(しゃないふりょう)の</span>集計(しゅうけい)

社内(しゃない)ภายในบริษัท หรือ ภายในโรงงาน

不良</font>(ふりょう)NO GOOD(NG.) หรือ ของเสีย<o:p>

集計(しゅうけい)การรวบรวม(ข้อมูล,ตัวเลขต่าง ๆ)

・</font>外部流出不良</font>(がいぶりゅうしゅつふりょう)

          外部</font>(がいぶ</rt>)ภายนอก ในที่นี้หมายถึงนอกบริษัท

          流出</font>(りゅうしゅつ</rt>)การหลุดรอดออกไป (สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ได้ไหลออกไป)

          不良</font>(ふりょう)NO GOOD(NG.) หรือของเสีย<o:p>

・</font>不具合品(ふぐあいひん)

            不具合(ふぐあい)สภาพที่ไม่ปกติ</span>

                (ひん)มาจากคำว่า 品物</span>(しなもの</rt>) ซึ่งมีความหมายว่าสินค้า</span>

 

 

 

 

By … INT_BOY

 บทต่อไป