J-doradic menu
เรียนรู้คำศัพท์ในโรงงาน บทที่ 1 พบกับคำศัพท์แปลกๆใหม่ที่ใช้ในโรงงาน และ ความรู้ต่างๆมากมาย ภายในโรงงาน เหมาะสำหรับล่ามใหม่ๆ และ ผู้ที่ต้องการศึกษาความรู้ทางด้านโรงงานเพิ่มเติมเป็นอย่างมาก
หมวด : เรียนภาษาญี่ปุ่น , อัพเดทวันที่ : 2008-07-05 11:14:25
Bookmark and Share

เรียนรู้คำศัพท์ในโรงงาน บทที่ 1

 

社内不良(しゃないふりょう)集計(しゅうけい)、クレームの集計(しゅうけい)

意味(いみ)การสรุปรวบรวมข้อมูล NG. ภายในของโรงงาน, การสรุปรวบรวมข้อมูลการเคลม

解釈(かいしゃく) :

การผลิตสินค้าต่าง ๆ ภายในโรงงาน แน่นอนว่าย่อมต้องมีการเกิดของเสียขึ้น ซึ่งของเสียเหล่านี้จะเกิดได้จากปัจจัยหลักคือ 4M (Man คน, Machine เครื่องจักร, Material วัตถุดิบ, Method วิธีการ)

 

工場(こうじょう)での物作(ものづく)(じょう)では不良(ふりょう)()るのは当然(とうぜん)のことだが、その不良(ふりょう)発生(はっせい)させる要素(ようそ)としては4Mがあります。(Man (ひと), Machine 機械(きかい), Material 材料(ざいりょう), Method 方法(ほうほう))

 

อันที่จริงแล้ว NG. จะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ก็คือ 社内不良(しゃないふりょう) กับ 外部流出不良(がいぶりゅうしゅつふりょう) ความหมายก็คือ ของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการผลิต, การจัดเก็บสต๊อกสินค้าสำเร็จ หรือในระหว่างขั้นตอนการขนส่ง แต่สามารถค้นเจอและสกันกั้นได้ก่อนที่สินค้าไปถึงมือลูกค้า ส่วนอีกอันหมายถึง ของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ แต่ไม่ถูกค้นพบ จนหลุดรอดไปถึงยังลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้เคลมสินค้าดังกล่าว ภาษาญี่ปุ่นก็คือคำว่า クレーム นั่นเอง

 

つまり、不良(ふりょう)(おお)きく(ふた)つに()けられています。それは社内不良(しゃないふりょう)外部流出不良(がいぶりゅうしゅつふりょう)です。前者(ぜんしゃ)製造工程内(せいぞうこうていない)完成品(かんせいひん)保管(ほかん)運送(うんそう)過程(かてい)などで不良(ふりょう)発生(はっせい)し、お(きゃく)さんのところへ()(まえ)発見(はっけん)され、()()められたわけです。それに(たい)して、後者(こうしゃ)はお(きゃく)さんのところまでの過程(かてい)不良(ふりょう)が発生したが、発見(はっけん)されないで、そのまま流出(りゅうしゅつ)してしまってお(きゃく)さんにクレームされたのです。

 

สำหรับการเกิดของเสียนั้นส่งผลกระทบต่าง ๆ มากมาย เช่น

 

不良(ふりょう)による影響(えいきょう)色々(いろいろ)ありますが。(たと)えば。

 

ทางด้านของ Cost ในที่นี้หมายถึงต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ลูกค้าต้องการสินค้าจำนวน 1,000 ชิ้น แต่การผลิตของเราผลิตแล้วเกิด NG. แทนที่จะผลิตเพียงแค่ 1,000 ชิ้นจบ ก็ต้องผลิตมากขึ้นอาจจะต้องผลิตถึง 2,000 ชิ้น เนื่องจากมีของเสียที่ไม่สามารถให้เป็นสินค้าส่งไปยังลูกค้าได้เกิดขึ้น ทำให้สินค้าที่ส่งให้ลูกค้าจำนวน 1,000 ชิ้นนั้น มาจากการผลิตที่เป็นจำนวนถึง 2,000 ชิ้น ทำให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้นนั่นเอง

 

コスト(こすと)(めん)についてはこの場合(ばあい)製造(せいぞう)コスト(こすと)のことだが、簡単(かんたん)説明(せつめい)すれば、もしお(きゃく)さんが1,000()製品(せいひん)がほしいとすると、実際(じっさい)(もの)(つく)(とき)不良(ふりょう)発生(はっせい)してしまって()1,000()(つく)って()むところを、2,000()までとか(つく)らなければならないことになるかもしれない()それで、そのお(きゃく)さんに(おさ)める1,000()製品(せいひん)には2,000()生産分(せいさんぶん)(はい)っているので、コストがアップしてしまったのです。

 

ทางด้านของ Delivery ในที่นี้หมายถึงการส่งมอบ การเกิด NG. ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการส่งมอบ อธิบายง่าย ๆ จากตัวอย่างในเรื่อง Cost นะครับ ก็คือ การผลิตจากที่จริง ๆ แล้วเราผลิตแค่เพียง 1,000 ชิ้น ก็ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้แล้ว แต่กลับต้องผลิตถึง 2,000 ชิ้น ถึงจะส่งมอบได้ ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการผลิต (Production Lead-time) ก็ย่อมใช้มากขึ้นกว่าเดิม

 

(つぎ)納入又(のうにゅうまた)出荷(しゅっか)納期(のうき)についてですが。不良(ふりょう)一体(いったい)どんな(ふう)関係(かんけい)しているのでしょう。ここはさっきのコスト(こすと)事例(じれい)説明(せつめい)しますが、お(きゃく)さんが必要(ひつよう)な量の1,000()だけ(つく)れば()いのに、2,000()まで(つく)らなければならないということだから、(もの)(つく)るのにかかる時間(じかん)製造(せいぞう)L/T)がもっと(なが)くなります。

 

ดังนั้นแล้วในการควบคุมการเกิด NG. จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลทำสถิติการเกิดของเสียทั้งภายใน และที่หลุดรอดไปยังลูกค้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงแต่ละกระบวนการเพื่อให้ของเสียมีจำนวนเป็น ศูนย์ หรือ “Zero defect”

 

      そういうことで、不良発生管理(ふりょうはっせいかんり)(ため)には社内不良及(しゃないふりょうおよ)外部流出不良(がいぶりゅうしゅつふりょう)集計(しゅうけい)をして「不良(ふりょう)がゼロ」になるよう徹底的(てっていてき)各過程(かくかてい)改善活動(かいぜんかつどう)実施(じっし)していかなければなりません。

 

不良(ふりょう)事例写真(じれいじゃしん)

 

 

 

 

  

 

 อันนี้คือตัวอย่างของสินค้าที่เป็นของดีและของเสียนะครับ ปัญหาของเคสนี้ก็คือเรื่องสีแถบของสายไฟ (รูปบน)ทางด้านซ้ายจะเป็นของดี สังเกตุดูจะเห็นว่าในสายไฟทั้ง 3 แกน หนึ่งแกนจะต้องมีเส้นสีแดงเพื่อบ่งบอกแกนของสายไฟที่เห็นได้ชัดเจน ส่วนทางด้านขวาจะเป็นที่มีปัญหาคือเส้นสีแดงที่บ่งบอกแกนสายไฟมองไม่ค่อยเห็น

 

ส่วนรูปล่างจะเป็นรูปหน้าตัดของสายไฟดังกล่าว จะเห็นได้สินค้าที่ดีจะในเนื้อฉนวนจะมีแถบสีแดงอยู่หนากว่า สายไฟที่มีปัญหา

 

          これは良品(りょうひん)不良品(ふりょうひん)のサンプルの写真(しゃしん)ですが。これの不良(ふりょう)問題点(もんだいてん)電線(でんせん)ののストライプの(いろ)です。(うえ)写真(しゃしん)では左側(ひだりがわ)良品(りょうひん)のサンプルです。よく()たら、良品(りょうひん)としては3(ほん)素線(そせん)(なか)(ぽん)素線表示(そせんひょうじ)(ため)にはっきりとした(あか)のストライプが(はい)っています。一方(いっぽう)右側(みぎがわ)不合格品(ふごうかくしな)のサンプルですが、その(あか)のストライプが(うす)れています。

          (した)写真(しゃしん)はこの製品(せいひん)断面写真(だんめんじゃしん)です。良品(りょうひん)不合格品(ふごうかくしな)のより絶縁体(ぜつえんたい)(なか)にストライプの(いろ)(あつ)(はい)っている。

 

関連単語(かんれんたんご)意味(いみ)

社内不良(しゃないふりょう)集計(しゅうけい)

社内(しゃない)ภายในบริษัท หรือ ภายในโรงงาน

不良(ふりょう)NO GOOD(NG.) หรือ ของเสีย

集計(しゅうけい)การรวบรวม(ข้อมูล,ตัวเลขต่าง ๆ)

外部流出不良(がいぶりゅうしゅつふりょう)

          外部(がいぶ)ภายนอก ในที่นี้หมายถึงนอกบริษัท

          流出(りゅうしゅつ)การหลุดรอดออกไป (สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ได้ไหลออกไป)

          不良(ふりょう)NO GOOD(NG.) หรือของเสีย

不具合品(ふぐあいひん)

            不具合(ふぐあい)สภาพที่ไม่ปกติ

                (ひん)มาจากคำว่า 品物(しなもの) ซึ่งมีความหมายว่าสินค้า

 

 

 

 

By … INT_BOY

 บทต่อไป

 

บทความอื่นๆในหมวด เรียนภาษาญี่ปุ่น / เรียนรู้คำศัพท์ในโรงงาน
» เรียนรู้คำศัพท์ในโรงงาน บทที่ 4 現調化...
» เรียนรู้คำศัพท์ในโรงงาน บทที่ 3 省人化...
» เรียนรู้คำศัพท์ในโรงงาน บทที่ 2 軽油...