J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

線引き


(Yomikata)

せんびき


(Romaji)

senbiki


(Thai)

1. การตีเส้น การขีดเส้น การลากเส้น 2. การขึ้นกราฟ หรือ ขึ้นรูปแผนงาน 3.การแบ่งเขต, การกำหนดเขต(ในแผนที่) 4. การตีเส้นกำหนดขอบเขต


คำศัพท์น่าสนใจ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไฟลนก้น คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เหม่อลอย 1.เสมอภาค,เท่าเทียมกัน 2.เท่ากับว่า,คล้ายกับว่า,เหมือนว่า (ใช้ในรูป〜に等しい) 3.(ใช้ในรูป 等しく) ทำพร้อมเพรียง,ทำพร้อมๆกัน 4.(ใช้ในรูป 〜と等しく) ...พร้อมๆกัน,พอทำ...ก็..... チームメート ท้องฟ้าจำลอง 赤っ恥 ผ่านเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม 無きにしても非ず