J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

危険なことが我が身に迫る


(Yomikata)

きけんなことがわがみにせまる


(Romaji)

kikennakotogawagaminisemaru


(Thai)

ภัยอันตรายอยู่รอบตัวไปหมด