J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

おいでになる


(Yomikata)

おいでになる


(Romaji)

oideninaru


(Thai)

ท่านจะมา หรือ ท่านจะไป (เป็นคำยกย่อง)