J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

月経障害


(Yomikata)

げっけいしょうがい


(Romaji)

gekkeishōgai


(Thai)

ประจำเดือนผิดปกติ