J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
จิตไร้สานึกซึ่งสะสมมาแต่อดีต,ประสบการณ์ในจิตไร้สำนึก (ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ จีจุง) หน่วย หรือ กองกำลังรบพิเศษ คามิคาเซ่ ของญี่ปุ่น พูดอีกอย่างก็คือ เครืื่องบินที่บรรทุกระเบิดเพื่อขับพุ่งชนฝ่ายศัตรู โดย ผู้ขับจะยอมพลีชีพไปกับภารกิจนี้ coupling เรียกอีกอย่างว่า “ ยอย ” มีลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน แต่มีหลักการทำงานเหมือนกัน คือ ทำหน้าที่เป็นตัวยึดงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน หรืออธิบายได้ว่า เป็นตัวเชื่อระหว่างของ 2 สิ่ง ให้ทำงานไปพร้อมกันตามตัวส่งกำลัง เช่น การใช้ COUPLING ต่อระหว่าง MOTOR และ GEAR เพื่อให้ MOTOR ส่งกำลังไปยัง GEAR และนำรอบที่ออกมาจาก GEAR มาใช้งาน เป็นต้น การขจัดการปนเปื้อน (จากกัมมันตรังสีหรือสารเคมี) การพิจารณาเพื่อผ่อนผันหรืออะลุ่มอล่วย การพิจารณาด้วยความเห็นใจ ซากความเสียหายจากไฟไหม้ สภาพไร้น้ำหนัก นิตยสารที่ส่งให้ผู้อ่านที่เป็นสมาชิกทางเมล มาจาก mail magazine เส้นทางในการเดินทาง alphanumeric characters อักขระอักษรเลข อักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
出直し
でなおし
n คำนาม
การปรับเปลี่ยน ทำอีกครั้ง เริ่มทำใหม่อีกครั้ง
-
ทั้งหมด 1 รายการ |