J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

本船渡し条件


(Yomikata)

ほんせんわたしじょうけん


(Romaji)

honsenwatashijōken


(Thai)

F.O.B. ย่อมาจาก Free On Broad โดยผู้ซื้อต้องจัดหาเรือมารับสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง เมื่อนำสินค้าขึ้นเรือแล้วถือได้ว่าผู้ซื้อได้รับมอบสินค้านั้นแล้ว หากมีความเสี่ยงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลังจากนั้น ภาระดังกล่าวต้องตกเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันภาระดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นขณะขนส่งสินค้าไปยังปลายทาง ผู้ซื้อจะเป็นผู้ทำประกันภัย ส่วนผู้ขายมีหน้าที่นำส่งสินค้าไปขึ้นที่เรือ ณ ท่าเรือที่กำหนด โดยผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะค่าลำเลียงสินค้าบรรทุกขึ้นเรือใหญ่เมื่อขึ้นเรือ(พ้นกราบเรือ) โดยผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าขณะขนส่งจากท่าเรือต้นทางถึงท่าเรือปลายทาง


คำศัพท์น่าสนใจ
手の平を返す ยาเสียสาว,ยาปลุกเซกส์ カチンコ 腹を括る 1.ดึง,ฉุด,ลาก,สาว (ดึงของตรงหน้าเข้าหาตัว) 2.ลบ,หักออก(เลข) 3.ถอย 4.ขีด(เส้น) 5.ดึง,ถอน (ของที่มีราก) 6.ฉก,ลัก,แอบหยิบ,สอย 7.จับ(สลาก) 8.พาไป,นำตัวไป 9.ลาก,ลากถูกับพื้น 10.ชักชวน,ดึงดูด 11.เล่น หรือ ดีดเครื่องดนตรีประเภทสาย หรือ คีย์บอร์ด (ปกติมักเขียนด้วยคันจิ 弾く) 12.กาง,ขึง,ยึดออก 13.ปาดทา,ป้าย (พวกสี หรือ ลิปสติกเป็นต้น) 14.ให้ท้าย,เอ็นดู 15.ลาก หรือ ยึด (เสียง) 16.สืบสาย,สืบทอด 17.สูดเอาเข้าร่างกาย (เช่น เป็นหวัด สูดลมหายใจ) 18.หายไป,ลดหายไป 19.กลับสู่สภาพเดิม 20.ถอยไปทางโน้น (เช่น น้ำลง) 21.ตัดสัมพันธ์,เลิกยุ่งเกี่ยว 22.ออกจากวงการ,เลิกเล่น 23.(สแลง) เลิกสนใจ,เงิบ,กร่อย 1.ระมัดระวัง,ไม่ประมาท,รอบคอบ 2.ตื่นตัว หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแปซิฟิก Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement 、Trans-Pacific Partnership、ตัวย่อ TPP(ティーピーピー) ทำงานเบื้องหลัง หุ้นบลูชิพ หุ้นชั้นดี ชนตอ เจออุปสรรคที่ไม่คาดคิด