J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

エンジンをかける


(Yomikata)

エンジンをかける


(Romaji)

enjinwokakeru


(Thai)

ติดเครื่อง สต๊าท์เครื่อง