J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

小じゃれた


(Yomikata)

こじゃれた


(Romaji)

kojareta


(Thai)

กวน ไม่สบอารมณ์