J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

瞬間接着剤


(Yomikata)

しゅんかんせっちゃくざい


(Romaji)

shunkansetchakuzai


(Thai)

กาวตราช้าง (super glue, power glue)