J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

肌身離さない


(Yomikata)

はだみはなさない


(Romaji)

hadamihanasanai


(Thai)

(พก)ไว้ไม่ห่างกาย