J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

渦潮


(Yomikata)

うずしお


(Romaji)

uzushio


(Thai)

คลื่นน้ำวน whirling tides


คำศัพท์น่าสนใจ
茨の道 รับฟัง,ช่วยฟัง,ยอมฟัง,เป็นที่ปรึกษา การหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บ ขัดเกลาฝีมือ ฝึกฝีมือ 1.สะดวก,เวลาได้ 2.ตามอำเภอใจ,ตามใจฉัน (เอาตัวเองเป็นหลัก) ใส่เสื้อผ้าโป๊ๆ ใสเสื้อผ้าโชว์สัดส่วน むすっと คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ลิโพโปรตีน หรือ ไลโปโปรตีน (Lipoprotein) สัญญาจ้างงาน