J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

心と裏腹な言葉


(Yomikata)

こころとうらはらなことば


(Romaji)

kokorotōraharanakotoba


(Thai)

ปากไม่ตรงกับใจ